Mittetulundusühingu Eesti Teadusajakirjanike Selts põhikiri

1. Üldsätted
1.1 Nimi
1.1.1 Eesti Teadusajakirjanike Selts (edaspidi Selts).
1.2 Selts on mittetulundusühing, kelle õigusvõime tekib kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Tal on oma logo ja nimetusega pitsat ning arveldusarved pankades.
1.3 Seltsi asukohaks on Koidu 80, Tallinn.
1.4 Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, käesolevast põhikirjast ja liikmeskonna üldkoosoleku otsustest.

2. Seltsi eesmärk ja tegevus
2.1 Selts on asutatud põhieesmärgiga ühendada oma töös teadust ja keskkonda käsitlevaid ajakirjanikke, et muuta nende tegevus tulemuslikumaks ning et teadvustada ühiskonnale oma temaatikat.
2.2 Oma eesmärgi saavutamiseks Selts:
2.2.1 loob ja arendab sidemeid teadust ja keskkonda käsitlevate ning Seltsi mittekuuluvate ajakirjanikega ning teaduse ja keskkonnahoiuga tegelejatega;
2.2.2 korraldab väljasõite, seminare, õpikodasid, kursusi, näitusi, konverentse, konsultatsioone, koolitust, loteriisid jm põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele suunatud ettevõtmisi;
2.2.3 arendab kirjastustegevust ning audiovisuaalset toodangut;
2.2.4 loob vajadusel alalisi või kindlate ettevõtmiste ja projektide ellu viimiseks ette nähtud ajutisi töörühmi;
2.2.5 arendab kontakte ja koostööd Eesti Vabariigi ja välismaade organisatsioonide, asutuste, ettevõtete, firmade ja üksikisikutega;
2.2.6 kuulub võimalusel rahvusvahelistesse teadus- ja keskkonnaajakirjanike liitudesse.

3. Seltsi liikmeskond
3.1 Seltsil on liikmed.
3.1.1 Seltsi liikmeks võib olla iga teovõimeline füüsiline isik hoolimata rahvusest, kodakondsusest, usutunnistusest jms, kes tegutseb teadus- või keskkonnainformatsiooni massimeedia kaudu levitamise alal, tunnistab käesolevat põhikirja, tasub liikmemaksu ja tegutseb Seltsi eesmärkide saavutamiseks ning kelle liikmeks vastu võtmise on kirjaliku avalduse alusel otsustanud Seltsi juhatus.
3.1.2 Seltsi liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse kehtestab üldkoosolek. Seltsi sisseastumismaksu kehtestab asutamiskoosolek.
3.2 Seltsi liikmel on õigus:
3.1.1 valida Seltsi juhatust ja olla sinna valitud;
3.2.2 osaleda Seltsi organiseeritavatel üritustel;
3.2.3 kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda. Avaldus ei vaja kinnitamist ja isik loetakse Seltsist lahkunuks avalduse esitamise hetkest.
3.3 Seltsi liige on kohustatud:
3.3.1 täitma Seltsi põhikirja;
3.3.2 hoidma ja kaitsma Seltsi mainet.
3.3.3 Kohustuste jämedal rikkumisel võib üldkoosoleku otsusega liikme Seltsist välja heita. Liikmemaksu tasumata jätmisel enam kui kahe aasta jooksul kustutatakse liige nimekirjast juhatuse otsusega, millest teatatakse järgmisel üldkoosolekul.
3.4 Liikmete arvestust peab Seltsi juhatus.

4. Seltsi juhtimine
4.1 Seltsi juhtorganid on üldkoosolek ja selle poolt valitud juhatus.
4.1.1 Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mis toimub vähemalt kord aastas. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt, revidendi nõudmisel või vähemalt kolmandiku liikmete kirjalikul soovil.
4.1.2 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Otsused langetatakse kohalolijate lihthäälteenamusega. Muudatused põhikirjas või Seltsi tegevuse lõpetamise küsimus vajavad kõigist liikmete arvust vähemalt 2/3 häälteenamust.
4.1.3 Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või tema puudumisel juhatuse liige. Juhatuse ja revidendi valimist juhatab üldkoosoleku poolt valitud juhatusse mittekuuluv liige.
4.1.4 Üldkoosoleku ainupädevuses on:
4.1.4a põhikirja muutmine ja täiendamine;
4.1.4b Seltsi juhatuse, juhatuse esimehe ja revidendi valimine;
4.1.4c Seltsi liikmelisusest välja heitmine;
4.1.4d iga-aastase liikmemaksu suuruse määramine;
4.1.4e eelarve kinnitamine;
4.1.4f Seltsi tegevuse lõpetamine.
4.2 Üldkoosolekute vaheliseks ajaks valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks kolme- kuni viieliikmeline juhatus. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus otsustab küsimused poolthäälteenamusega.
4.3 Seltsi juhatuse pädevusse kuulub:
4.3.1 liikmete arvestuse pidamine;
4.3.2 ühingu vahendite kasutamise üle otsustamine;
4.3.3 jooksvate küsimuste lahendamine;
4.3.4 eelarve, tegevuse aruande ja muude üldkoosolekule käsitlemiseks mõeldud materjalide ettevalmistamine;
4.3.5 Seltsi tegevuse avalikustamine;
4.3.6 Seltsi materiaalsete ja rahaliste vahendite haldamine ning lepingute sõlmimine;
4.3.7 üldkoosoleku kokku kutsumine ja ette valmistamine.

5. Seltsi majandustegevuse alused
5.1 Seltsi vara tekib:
5.1.1 tulust, mida võidakse saada Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate või nende saavutamisele kaasa aitavate ettevõtmiste korraldamisest, samuti Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;
5.1.2 annetustest ja toetussummadest;
5.1.3 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.4 sihtotstarbelistest eraldistest;
5.1.5 muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.2 Vara kasutatakse Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
5.3 Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. Riik ja omavalitsus ei kanna vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest ning Selts riigi ega omavalitsuse varaliste kohustuste eest.

6. Seltsi tegevuse revideerimine
6.1 Seltsi tegevuse ning majandus- ja finantsolukorra revideerimiseks valitakse üldkoosolekul kinnise hääletamise teel Seltsi liikmete hulgast lihthäälteenamusega 2 aastaks revident, kes on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
6.2 Seltsi revisjon viiakse läbi vähemalt kord aastas ja esitatakse üldkoosolekul kinnitamiseks. Revidendil on õigus saada etteütleval taotlusel raamatupidamisaruannet ja muid kontrolliks vajalikke dokumente ning kontrollida finantsdistsipliini täitmist.
6.3 Revidendil on õigus osaleda nõuandva häälega juhatuse koosolekul.

7. Seltsi tegevusaastaks on kalendriaasta. Tegevusaasta kokkuvõte ja finantsaruanne esitatakse kinnitamiseks üldkoosolekule.

8. Selts peab seaduslikus korras raamatupidamisarvestust ja tasub temale seadusega ettenähtud makse ning esitab maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni.

9. Seltsi lõpetamine, üleandmine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

Käesolev põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud asutamislepinguga Tallinnas, 20. novembril 1998. Muudatused on kinnitatud 21.05.1999 ja 15.11.2012 üldkoosoleku otsustega.